วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สัดส่วน

สัดส่วน
ได้ความคิดมาจากงาน ใน international style โดยที่ศิลปินแต่ละคน จะมีความหลากหลายในการวาง typo ภาพประกอบหรือ แม้กระทั้ง รูปสามเหลียม สี่เหลียม วงกลม แต่ละงานก็จะเป็น สัดส่วนที่นักออก
แบบกำหนดไว้ ไม่ว่าจะใช้หลักไดไดก็ตาม


สัดส่วน ประเภทต่าง ๆ

- สัดส่วน ทางคณิตศาสตร์

- สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน
จากรูปลักษณะตามธรรมชาต ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม" ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว

- สัดส่วนจากความรู้สึก
โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียง อย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย สัดส่วนจะช่วย เน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่น นี้ ทำให้งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติ เน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิม เน้นที่ความรู้สึกทางวิญญานที่น่ากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไป

อันนีเป็นสัดส่วนที่สนใจ

- สัดส่วนสัมพันธ์
ตัวอย่าง เช่น 2 รอบนิ้วหัวแม่มือ เท่ากับ 1 รอบข้อมือ
2 รอบข้อมือ เท่ากับ 1 รอบคอ
2 รอบคอ เท่ากับ 1 รอบเอว

- สัดส่วนลำดับเลข (Fibonacci number )
ลำดับเลข ฟีโบนักชี (Fibonacci numbers) เป็นลำดับเลขที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแบบหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อ เลโอนาร์โด ฟีโบนักชี (Leonardo Fibonacci) แห่งเมื่องปิซา เมื่อศตวรรษที่สิบสาม เลขฟีโบนักชีสามารถเขียนเป็นอนุกรมได้ดังนี้คือ

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, x, y, x+y, …
(ตัวเลขตำแหน่งที่ n เท่ากับ ตัวเลขตำแหน่งที่ n-1 บวกกับตัวเลขตำแหน่งที่ n-2, หรือ Xn = Xn-1 + Xn-2)

ความยาวของกระดูกนิ้วมือแต่ละข้อจะมีอัตราส่วนเรียงตามลำดับเลขฟีโบนักชี

แผนผังของก้นหอยมีมีค่าพื้นที่เป็นแบบ ฟีโบนักชี 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
ไม่มีความคิดเห็น: